Art. 234. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 234. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:
1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie
z przepisami kodeksu;
2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący
postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Następne Artykuły

Art. 235. § 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się
zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności
decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem
art. 16 § 1 zdanie drugie.
§ 2. (uchylony)

Art. 236. W przypadkach określonych w art. 233 i 234 organem właściwym do
rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ,
przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach określonych w art. 235
organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo
do jej uchylenia lub zmiany.

Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym
imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni
o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów,
informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie
czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się
przepisy art. 3638.

Art. 238. § 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:
oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została
załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w
formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno
zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.
§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych
resortu obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby
upoważnionej do załatwienia skargi.

Art. 239. § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
§ 2. (uchylony)

Art. 240. Gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według
przepisów kodeksu (art. 3 § 1 i 2) albo nie należy do właściwości organów
administracji publicznej, przepisy art. 233239 stosuje się odpowiednio, z
zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy
postępowania właściwego dla danej sprawy

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?