Art. 231. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej
rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu
dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym
skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Następne Artykuły

Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do
załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących
działalności tego organu.
§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego
przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do
rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.
§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.

Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do
załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących
działalności tego organu.
§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego
przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do
rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.
§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.
złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować
wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do
wszczęcia postępowania żądania strony.

Art. 234. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:
1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie
z przepisami kodeksu;
2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący
postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Art. 235. § 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się
zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności
decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem
art. 16 § 1 zdanie drugie.
§ 2. (uchylony)

Art. 236. W przypadkach określonych w art. 233 i 234 organem właściwym do
rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ,
przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach określonych w art. 235
organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo
do jej uchylenia lub zmiany.

Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym
imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni
o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów,
informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie
czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się
przepisy art. 3638.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?