Art. 230. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 230. Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji
społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji,
a w stosunku do organu naczelnego organizacji – Prezes Rady Ministrów lub właściwi
ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

Następne Artykuły

Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej
rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu
dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym
skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do
załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących
działalności tego organu.
§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego
przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do
rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.
§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.

Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do
załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących
działalności tego organu.
§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego
przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do
rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.
§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.
złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować
wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do
wszczęcia postępowania żądania strony.

Art. 234. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:
1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie
z przepisami kodeksu;
2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący
postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Art. 235. § 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się
zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności
decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem
art. 16 § 1 zdanie drugie.
§ 2. (uchylony)

Art. 236. W przypadkach określonych w art. 233 i 234 organem właściwym do
rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ,
przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach określonych w art. 235
organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo
do jej uchylenia lub zmiany.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?