Art. 229. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych
do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej
zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie
spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa;
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników
powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –
wojewoda lub organ wyższego stopnia;
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy;
4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb,
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt 2 – rada powiatu;
5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2
sejmik województwa;
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy
minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów;
7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego
lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub
sprawujący bezpośredni nadzór;
8) ministra – Prezes Rady Ministrów;
8a) konsula – minister właściwy do spraw zagranicznych;
9) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.

Następne Artykuły

Art. 230. Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji
społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji,
a w stosunku do organu naczelnego organizacji – Prezes Rady Ministrów lub właściwi
ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej
rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu
dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym
skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do
załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących
działalności tego organu.
§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego
przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do
rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.
§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.

Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do
załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących
działalności tego organu.
§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego
przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do
rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.
§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.
złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować
wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do
wszczęcia postępowania żądania strony.

Art. 234. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:
1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie
z przepisami kodeksu;
2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący
postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Art. 235. § 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się
zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności
decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem
art. 16 § 1 zdanie drugie.
§ 2. (uchylony)

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?