Art. 223. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 223. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu
organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg
i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Następne Artykuły

Art. 224. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o organach
państwowych – rozumie się przez to także organy przedsiębiorstw państwowych
i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Art. 225. § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut
z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do
publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem
dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane
przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do
składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji –
o znamionach skargi lub wniosku.

Art. 226. Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy
o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub
biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 228. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Art. 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych
do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej
zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie
spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa;
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników
powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –
wojewoda lub organ wyższego stopnia;
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy;
4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb,
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt 2 – rada powiatu;
5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2
sejmik województwa;
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy
minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów;
7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego
lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub
sprawujący bezpośredni nadzór;
8) ministra – Prezes Rady Ministrów;
8a) konsula – minister właściwy do spraw zagranicznych;
9) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?