Art. 222. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma,
a nie jego forma zewnętrzna.

Następne Artykuły

Art. 223. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu
organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg
i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Art. 224. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o organach
państwowych – rozumie się przez to także organy przedsiębiorstw państwowych
i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Art. 225. § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut
z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do
publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem
dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane
przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do
składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji –
o znamionach skargi lub wniosku.

Art. 226. Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy
o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub
biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 228. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?