Art. 220. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani
oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu;
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do
których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach
określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne,
d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów
urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).
§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika
postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu
prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego
potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo
oświadczenia.
§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie
dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub
stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów
postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może złożyć elektroniczną
kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.
§ 4. Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału
zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów
postępowania, o których mowa w § 3, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację
autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi
okolicznościami sprawy.
§ 5. Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny
dokument lub potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których
mowa w § 3, do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna.

Następne Artykuły

Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów
jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na
zasadach określonych przepisami niniejszego działu.
§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej.
§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej
osoby za jej zgodą.

Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma,
a nie jego forma zewnętrzna.

Art. 223. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu
organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg
i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Art. 224. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o organach
państwowych – rozumie się przez to także organy przedsiębiorstw państwowych
i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Art. 225. § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut
z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do
publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem
dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane
przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do
składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji –
o znamionach skargi lub wniosku.

Art. 226. Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy
o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?