Art. 182. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu
administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu
niezgodnego z prawem.

Następne Artykuły

Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium
postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było
zgodne z prawem.
§ 2. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszczęciu
postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna
udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny.

Art. 184. § 1. Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji
ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie
postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę.
§ 2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.
§ 3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.
§ 4. Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie przepisu art. 145 § 1 pkt 4,
wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony

Art. 185. § 1. Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony
w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.
§ 2. W razie niezałatwienia sprzeciwu w terminie określonym w § 1 mają
odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3638.

Art. 186. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora właściwy organ
administracji publicznej wszczyna w sprawie postępowanie z urzędu, zawiadamiając
o tym strony.

Art. 187. W przypadku wniesienia przez prokuratora sprzeciwu organ
administracji publicznej, do którego sprzeciw wniesiono, obowiązany jest
niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do
chwili załatwienia sprzeciwu.

Art. 188. Prokuratorowi, który bierze udział w postępowaniu w przypadkach
określonych w art. 182184, służą prawa strony

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?