Art. 180. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się
przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady
postępowania w tych sprawach.
§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy
wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o zaopatrzeniach
emerytalnych i rentowych, o funduszu alimentacyjnym, a także sprawy wynikające z
przepisów o innych świadczeniach wypłacanych z funduszów przeznaczonych na
ubezpieczenia społeczne.

Następne Artykuły

Art. 181. Organy odwoławcze właściwe w sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych określają przepisy odrębne; do postępowania przed tymi organami stosuje
się odpowiednio przepis art. 180 § 1.

Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu
administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu
niezgodnego z prawem.

Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium
postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było
zgodne z prawem.
§ 2. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszczęciu
postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna
udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny.

Art. 184. § 1. Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji
ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie
postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę.
§ 2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.
§ 3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.
§ 4. Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie przepisu art. 145 § 1 pkt 4,
wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony

Art. 185. § 1. Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony
w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.
§ 2. W razie niezałatwienia sprzeciwu w terminie określonym w § 1 mają
odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3638.

Art. 186. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora właściwy organ
administracji publicznej wszczyna w sprawie postępowanie z urzędu, zawiadamiając
o tym strony.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?