Art. 156. Kodeks Wykroczeń

Art. 156. § 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy
zasiewy, sadzonki lub trawę,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie
pokrzywdzonego.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości
500 złotych.

Następne Artykuły

Art. 157. § 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola,
ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli,
podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

Art. 158. § 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa
w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno
niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub
decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego
pozwolenia,
podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek
pozyskanego drewna.

Art. 159. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w zakresie ochrony
lasów, nie wykonuje zabiegów zapobiegających, wykrywających i zwalczających
nadmiernie pojawiające się i rozprzestrzeniające się organizmy szkodliwe,
podlega karze grzywny.

Art. 160. § 1. Kto, działając bez wymaganego zezwolenia, zmienia las na uprawę
rolną,
podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec
obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 161. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub
posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do
nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo
pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
podlega karze grzywny.

Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu
kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca
las,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do
gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę,
a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do
wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia,
wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?