Art. 152. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 152. § 1. Organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia
postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli
okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku
wznowienia postępowania.
§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie
zażalenie, chyba że postanowienie wydał minister lub samorządowe kolegium
odwoławcze.

Następne Artykuły

Art. 153. (uchylony)

Art. 154. § 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła
prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony.
§ 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję
w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
§ 3. (uchylony)

Art. 155. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 155a. W sprawach, o których mowa w art. 154 i art. 155, przepisów o
milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.

Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji,
która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo
sprawy, którą załatwiono milcząco;
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
§ 2.1) Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1
pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także
gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Art. 157. § 1. Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach
wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została
przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – ten organ.
§ 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na
żądanie strony lub z urzędu.
§ 3. (uchylony)

Art. 158. § 1. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
następuje w drodze decyzji. Przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje
się.
§ 2. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek okoliczności,
o których mowa w art. 156 § 2, organ administracji publicznej ograniczy się do
stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania
okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?