Art. 149. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 149. § 1. Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.
§ 2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ
postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
§ 3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.
§ 4. Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy zażalenie.

Następne Artykuły

Art. 150. § 1. Organem administracji publicznej właściwym w sprawach
wymienionych w art. 149 jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej
instancji.
§ 2. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działalność organu
wymienionego w § 1, o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego
stopnia, który równocześnie wyznacza organ właściwy w sprawach wymienionych
w art. 149 § 2.
§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy przypadków, gdy decyzję w ostatniej instancji wydał
minister, a w sprawach należących do zadań jednostek samorządu terytorialnego –
samorządowe kolegium odwoławcze.

Art. 151. § 1. Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 150, po
przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 149 § 2 wydaje decyzję, w której:
1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej
uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, albo
2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia
na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, i wydaje nową decyzję
rozstrzygającą o istocie sprawy.
§ 2. W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić
decyzji na skutek okoliczności, o których mowa w art. 146, organ administracji
publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem
prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie uchylił tej decyzji.
§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1, przepisów o milczącym załatwieniu
sprawy nie stosuje się.

Art. 152. § 1. Organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia
postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli
okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku
wznowienia postępowania.
§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie
zażalenie, chyba że postanowienie wydał minister lub samorządowe kolegium
odwoławcze.

Art. 153. (uchylony)

Art. 154. § 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła
prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony.
§ 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję
w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
§ 3. (uchylony)

Art. 155. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 155a. W sprawach, o których mowa w art. 154 i art. 155, przepisów o
milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?