Art. 146. Kodeks Wykroczeń

Art. 146. § 1. Kto nie dopełnia w terminie obowiązku zgłoszenia w urzędzie
stanu cywilnego faktu urodzenia lub zgonu,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli pomimo niedokonania
zgłoszenia akt stanu cywilnego został sporządzony we właściwym czasie.

Następne Artykuły

Art. 147. (uchylony)
Art. 147a. § 1. Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład
leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto podaje do wiadomości publicznej
informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług
z zakresu medycyny weterynaryjnej mające formę i treść reklamy.

Art. 148. § 1. Kto:
1) dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów,
niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,
2) zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy
albo wykarczowane pniaki,
podlega karze grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie
pokrzywdzonego.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości
500 złotych.

Art. 149. Kto nabywa gałęzie, korzenie, krzewy lub pniaki wiedząc o tym, że
pochodzą one z wykroczenia określonego w art. 148, lub pomaga do ich zbycia albo
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmuje je lub pomaga do ich ukrycia,
podlega karze grzywny

Art. 150. § 1. Kto uszkadza nienależący do niego ogród warzywny, owocowy
lub kwiatowy, drzewo owocowe lub krzew owocowy,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych.
§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia orzeka się nawiązkę do wysokości
1500 złotych.

Art. 151. § 1. Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego
gruntach leśnych lub rolnych albo przez takie grunty w miejscach, w których jest to
zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli grunt jest zaorany, zasiany lub obsadzony, znajduje się w stanie
sztucznego zalesienia, naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny do lat 20,
sprawca
podlega karze grzywny.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega również ten, kto przejeżdża lub przegania
zwierzęta gospodarskie przez wodę zamkniętą i zarybioną.
§ 4. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 5. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, 2 lub 3 można orzec
nawiązkę do wysokości 1500 złotych.

Art. 152. § 1. Kto niszczy lub użytkuje kosodrzewinę znajdującą się na
siedliskach naturalnych w górach lub na torfowiskach,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości
500 złotych.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?