Art. 141. Kodeks Wykroczeń

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis
lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze
nagany.

Następne Artykuły

Art. 142. Kto natarczywie, narzucając się lub w inny naruszający porządek
publiczny sposób, proponuje innej osobie dokonanie z nią czynu nierządnego, mając
na celu uzyskanie korzyści materialnej,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 143. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia
korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat,
telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie
służące do utrzymania czystości lub ławkę,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty
równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu
poprzedniego.

Art. 144. § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy
lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta
znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla
celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące
zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec
nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności,
a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 146. § 1. Kto nie dopełnia w terminie obowiązku zgłoszenia w urzędzie
stanu cywilnego faktu urodzenia lub zgonu,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli pomimo niedokonania
zgłoszenia akt stanu cywilnego został sporządzony we właściwym czasie.

Art. 147. (uchylony)
Art. 147a. § 1. Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład
leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto podaje do wiadomości publicznej
informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług
z zakresu medycyny weterynaryjnej mające formę i treść reklamy.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?