Art. 133. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest
przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie
siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał
nowej decyzji w myśl art. 132.

Następne Artykuły

Art. 134. Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia
niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Art. 135. Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać
natychmiastowe wykonanie decyzji.

Art. 136. § 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub
z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów
w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał
decyzję.
§ 2. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a
konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy
przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy
może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego
organowi, który wydał decyzję.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w
odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony
wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

Art. 137. Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ
odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli
prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes
społeczny.

Art. 138. § 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do
istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej
instancji w całości albo w części, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta
została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia
zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten
powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym
rozpatrzeniu sprawy.
§ 2a. Jeżeli organ pierwszej instancji dokonał w zaskarżonej decyzji błędnej
wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, w decyzji, o
której mowa w § 2, organ odwoławczy określa także wytyczne w zakresie wykładni
tych przepisów.
§ 2b. Przepisu § 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 136 § 2
lub 3. Organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w
zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy wydaje decyzję, o której mowa w § 1
albo 4.
§ 3. (uchylony)
§ 4. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym,
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany
zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej
instancji do wydania decyzji o określonej treści.

Art. 139. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony
odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza
interes społeczny.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?