Art. 131. Kodeks Wykroczeń

Art. 131. Przepisy art. 119, 122 i 124 stosuje się również w razie popełnienia
wykroczenia za granicą.

Następne Artykuły

Art. 132. (uchylony)

Art. 133. § 1. Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na
imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje
z zyskiem,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 134. § 1. Kto przy sprzedaży towaru lub świadczeniu usług oszukuje
nabywcę co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny, jeżeli nabywca poniósł
lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy nabyciu produktów rolnych lub
hodowlanych oszukuje dostawcę co do ilości, wagi, miary, gatunku lub ceny, jeżeli
dostawca poniósł lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 złotych.
§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 lub 2 oraz podżeganie
i pomocnictwo są karalne.

Art. 135. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu
detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar
przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia
sprzedaży takiego towaru,
podlega karze grzywny.

Art. 136. § 1. Kto z towarów przeznaczonych do sprzedaży umyślnie usuwa
utrwalone na nich oznaczenie określające ich cenę, termin przydatności do spożycia
lub datę produkcji, jakość lub ilość nominalną, gatunek lub pochodzenie,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Kto przeznacza do sprzedaży towary z usuniętym trwałym oznaczeniem ich
ceny, terminu przydatności do spożycia lub daty produkcji, jakości, gatunku lub
pochodzenia albo towary niewłaściwie oznaczone,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych.
§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego
i pomocnictwo są karalne.

Art. 137. § 1. (uchylony)
§ 2. Kierownik punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego,
który nie ma faktur albo innych dowodów dostawy lub przyjęcia na towary
przechowywane w punkcie sprzedaży detalicznej lub zakładzie gastronomicznym,
podlega karze aresztu albo grzywny.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?