Art. 130. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie
ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony
zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Następne Artykuły

Art. 131. O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał
decyzję, zawiadomi strony.

Art. 132. § 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji
publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną
decyzję.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze
stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie
z żądaniem odwołania.
§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest
przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie
siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał
nowej decyzji w myśl art. 132.

Art. 134. Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia
niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Art. 135. Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać
natychmiastowe wykonanie decyzji.

Art. 136. § 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub
z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów
w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał
decyzję.
§ 2. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a
konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy
przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy
może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego
organowi, który wydał decyzję.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w
odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony
wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?