Art. 127. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie
tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej
wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe
kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji
może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do
wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
§ 4. (uchylony)
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Następne Artykuły

Art. 128. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy,
jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy
szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji
stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia
odwołania.

Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie
ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony
zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Art. 131. O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał
decyzję, zawiadomi strony.

Art. 132. § 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji
publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną
decyzję.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze
stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie
z żądaniem odwołania.
§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest
przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie
siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał
nowej decyzji w myśl art. 132.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?