Art. 126. Kodeks Wykroczeń

Art. 126. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia, przywłaszcza sobie albo
umyślnie niszczy lub uszkadza cudzą rzecz przedstawiającą wartość niemajątkową,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

Następne Artykuły

Art. 127. § 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej,
podlega karze grzywny albo nagany.
§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

Art. 128. § 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę
hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Pieniądze i inne przedmioty służące do gry podlegają przepadkowi, choćby
nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 129. § 1. Kto:
1) wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w którym
są one potrzebne,
2) dostarcza wytrychów osobie nietrudniącej się takim zawodem,
3) wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cudzego domu, mieszkania lub innego
pomieszczenia albo schowania bez zezwolenia osoby uprawnionej lub organu
administracji,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrabia, posiada lub nabywa narzędzia
przeznaczone do dokonywania kradzieży albo kto dostarcza takich narzędzi innym
osobom.
§ 3. Wytrychy, klucze lub narzędzia podlegają przepadkowi, choćby nie
stanowiły własności sprawcy.

Art. 130. § 1. Przepisów art. 119, art. 122 i art. 124 nie stosuje się:
1) (uchylony)
2) jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy
wybuchowe.
§ 2. Przepisu art. 119 nie stosuje się, jeżeli sprawca popełnia kradzież
z włamaniem.
§ 3. Przepisów art. 119 i 120 nie stosuje się, jeżeli sprawca używa gwałtu na
osobie albo grozi jego natychmiastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu
zabranego mienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mienia w celu
przywłaszczenia, także wtedy, gdy sprawca doprowadza człowieka do stanu
nieprzytomności lub bezbronności.
§ 4. (uchylony)

Art. 131. Przepisy art. 119, 122 i 124 stosuje się również w razie popełnienia
wykroczenia za granicą.

Art. 132. (uchylony)

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?