Art. 123. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 123. § 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje
postanowienia.
§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku
postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu
stanowią inaczej.

Następne Artykuły

Art. 124. § 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu
administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych
osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie,
pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu
administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane
zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli
służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało
na skutek zażalenia na postanowienie.

Art. 125. § 1. Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do
sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 postanowienia mogą być
stronom ogłaszane ustnie.
§ 3. Postanowienie, które może być zaskarżone do sądu administracyjnego,
doręcza się stronie wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi oraz
uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Art. 126. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107
§ 25 oraz art. 109113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do
postanowień określonych w art. 134 – również art. 145152 oraz art. 156159, z tym
że zamiast decyzji, o której mowa w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje się
postanowienie.

Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie
tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej
wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe
kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji
może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do
wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
§ 4. (uchylony)
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Art. 128. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy,
jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy
szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji
stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia
odwołania.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?