Art. 116. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 116. § 1. Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i
wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli istnieją przesłanki do jej zawarcia,
pouczając strony o trybie i skutkach zawarcia ugody.
§ 2. W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru
zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego w myśl § 1,
organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.

Następne Artykuły

Art. 117. § 1. Ugodę sporządza upoważniony pracownik organu administracji
publicznej w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego, na podstawie zgodnych
oświadczeń stron. Jeżeli ugoda jest sporządzana w formie pisemnej, oświadczenia
składa się przed upoważnionym pracownikiem organu.
§ 1a. Ugoda zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta,
i stron postępowania;
2) datę sporządzenia ugody;
3) przedmiot i treść ugody;
4) podpisy stron oraz podpis upoważnionego pracownika organu administracji
publicznej z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli
ugoda została zawarta w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowane
podpisy elektroniczne stron oraz upoważnionego pracownika organu
administracji publicznej.
§ 2. Przed podpisaniem ugody upoważniony pracownik organu administracji
publicznej odczytuje stronom jej treść, chyba że ugoda została sporządzona w formie
dokumentu elektronicznego. Ugodę włącza się do akt sprawy.

Art. 118. § 1. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji
publicznej, przed którym została zawarta.
§ 2. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia
stanowiska przez inny organ, stosuje się odpowiednio przepis art. 106.
§ 3. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej
z naruszeniem prawa, nieuwzględniającej stanowiska organu, o którym mowa w § 2,
albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.

Art. 119. § 1. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje
w drodze postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie
powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody.
§ 2. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania
odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające
ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę
w tym postanowieniu.
§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom
odpis ugody

Art. 120. § 1. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej
zatwierdzeniu stało się ostateczne.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda,
potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody.

Art. 121. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana
w toku postępowania administracyjnego.
Art. 121a. Do ugody zawartej przed mediatorem przepisy art. 117121 stosuje
się odpowiednio.

Art. 122. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do ugody
i postanowienia w sprawie jej zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące decyzji.
Art. 122a. § 1. Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny
tak stanowi.
§ 2. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości
uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania
strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie
określonym w przepisie szczególnym organ ten:
1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie
(milczące zakończenie postępowania) albo
2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).
Art. 122b. Za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie, o której mowa w art. 122a § 2 pkt 1, albo wniesienia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 122a § 2 pkt 2, uznaje się dzień:
1) nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w
sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo
2) doręczenia za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub
inne upoważnione osoby, albo
3) wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie
w sprawie do systemu teleinformatycznego w przypadku, o którym mowa w art.
391
albo art. 392
.
Art. 122c. § 1. Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po
dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia
kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy
organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku
sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego
zawiadomienia.
§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach lub jest
konieczne doprecyzowanie treści żądania, stosuje się przepis art. 64. Termin, o którym
mowa w art. 122a § 2, biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści
żądania.
§ 3. Jeżeli w sprawie, która może być załatwiona milcząco, organ odwoławczy
wydał decyzję na podstawie art. 138 § 2, termin, o którym mowa w art. 122a § 2,
biegnie od dnia doręczenia organowi pierwszej instancji akt sprawy wraz z tą decyzją.
Art. 122d. § 1. Do spraw załatwianych milcząco nie stosuje się przepisów art.
10 i art. 79a.
§ 2. Zawieszenie postępowania administracyjnego wstrzymuje bieg terminu, o
którym mowa w art. 122a § 2.
Art. 122e. W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu
sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną.
Art. 122f. § 1. Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze
postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia
wydania takiego zaświadczenia.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.
§ 3. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania;
2) datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;
3) powołanie podstawy prawnej;
4) treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco;
5) datę milczącego załatwienia sprawy;
6) pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia;
7) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika
organu upoważnionego do wydania zaświadczenia, a jeżeli zaświadczenie
zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis
elektroniczny.
§ 4. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy doręcza się wszystkim
stronom w sprawie załatwionej milcząco.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 14 do zaświadczenia o milczącym
załatwieniu sprawy stosuje się przepisy działu VII.
Art. 122g. Do spraw załatwionych milcząco przepisy rozdziałów 12 i 13 w
dziale II stosuje się odpowiednio. Przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej
powstał w terminie czternastu dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 122c
§ 1.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?