Art. 114. Kodeks Wykroczeń

Art. 114. Kto odmawia udzielenia organowi służby zdrowia wyjaśnień
mogących mieć znaczenie dla wykrycia gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej horoby zakaźnej lub źródła zakażenia albo dla zapobiegania szerzeniu się takich
chorób,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Następne Artykuły

Art. 115. § 1. Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej,
nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub
innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na
celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub
bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje jej
określonemu w § 1 szczepieniu ochronnemu lub badaniu.

Art. 116. § 1. Kto, wiedząc o tym, że:
1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo
podejrzany o tę chorobę,
2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że
jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym
o nosicielstwo,
nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym
chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń
leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub
bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do
określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.

Art. 117. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie
nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań
i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu
sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia
podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu
we właściwym stanie sanitarnym.

Art. 118. § 1. Kto:
1) dokonuje uboju zwierzęcia bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie
z warunkami określonymi w tym zezwoleniu,
2) usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego badania po uboju,
3) nie poddaje mięsa badaniu, jeżeli takie badanie jest wymagane
– podlega karze grzywny.
§ 2. Kto wprowadza do obrotu mięso:
1) bez wymaganego oznakowania i świadectwa,
2) warunkowo zdatne do spożycia lub niezdatne do spożycia, wbrew określonemu
sposobowi jego wykorzystania
– podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 i 2, można orzec
przepadek mięsa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy wykroczenia.

Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli
jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby
najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec
obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli
szkoda nie została naprawiona.

Art. 120. § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie
albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli
wartość drzewa nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę
w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego
drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane,
orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?