Art. 110. Kodeks Wykroczeń

Art. 110. Kto zatrudnia przy pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia na inne osoby, osobę, która ze względu na stan zdrowia
potwierdzony aktualnymi badaniami dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, nie może być zatrudniona przy tego rodzaju pracy lub której stan zdrowia
utrudnia utrzymanie higieny osobistej,
podlega karze grzywny.

Następne Artykuły

Art. 111. § 1. Kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia należytego stanu
sanitarnego, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości oraz używania przez
pracowników wymaganego ubioru:
1) w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obrotu środki spożywcze,
2) w miejscu uzyskiwania mleka,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie zachowuje należytej czystości w produkcji
lub w obrocie środkami spożywczymi

Art. 112. (uchylony)

Art. 113. Kto nie zachowuje należytej czystości przy świadczeniu usług
w zakładach żywienia zbiorowego, w kąpieliskach, zakładach fryzjerskich,
kosmetycznych, pralniczych lub noclegowych albo kto dopuszcza do takich czynności
osobę dotkniętą chorobą zakaźną,
podlega karze grzywny.

Art. 114. Kto odmawia udzielenia organowi służby zdrowia wyjaśnień
mogących mieć znaczenie dla wykrycia gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej horoby zakaźnej lub źródła zakażenia albo dla zapobiegania szerzeniu się takich
chorób,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 115. § 1. Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej,
nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub
innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na
celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub
bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje jej
określonemu w § 1 szczepieniu ochronnemu lub badaniu.

Art. 116. § 1. Kto, wiedząc o tym, że:
1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo
podejrzany o tę chorobę,
2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że
jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym
o nosicielstwo,
nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym
chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń
leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub
bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do
określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?