Art. 108. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 108. § 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia
lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi
stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes
strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze
postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po
jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie
zażalenie.

Następne Artykuły

Art. 109. § 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 decyzja może być stronom
ogłoszona ustnie.

Art. 110. § 1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią
związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.
§ 2. Organ administracji publicznej, w przypadku milczącego załatwienia
sprawy, jest związany wydanym w tym trybie rozstrzygnięciem od dnia następującego
po dniu, w którym upływa termin przewidziany na wydanie decyzji lub postanowienia
kończącego postępowanie albo wniesienie sprzeciwu, o ile kodeks nie stanowi inaczej.

Art. 111. § 1. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub
ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa
odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub
skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji
pouczenia w tych kwestiach.
§ 1a. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub
sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od
dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
§ 1b. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie
postanowienia.
§ 2. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla
strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego
doręczenia lub ogłoszenia.

Art. 112. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skutków
zrzeczenia się odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub
skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do
tego pouczenia.

Art. 113. § 1. Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie
strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne
oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
§ 2. Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie
organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.
§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.

Art. 114. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, strony
mogą zawrzeć ugodę, jeżeli charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwiają się temu
przepisy szczególne.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?