Art. 105. Kodeks Wykroczeń

Art. 105. § 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy
rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez
ustawę jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub
wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór
odpowiedzialny oddano nieletniego,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym wyrządził
szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Następne Artykuły

Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo
nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem,
dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia
człowieka,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 107. Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub
w inny sposób złośliwie niepokoi,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze
nagany.

Art. 108. Kto szczuje psem człowieka,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 109. § 1. Kto:
1) zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub
2) dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełniając wymagań
określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, lub
3) nie będąc do tego uprawnionym, dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi w myśl przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto zanieczyszcza wodę służącą do pojenia zwierząt, znajdującą się poza
urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni,
kąpielisku lub w innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu lub dostarcza do tych
obiektów wodę niespełniającą wymagań określonych w przepisach o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 110. Kto zatrudnia przy pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia na inne osoby, osobę, która ze względu na stan zdrowia
potwierdzony aktualnymi badaniami dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, nie może być zatrudniona przy tego rodzaju pracy lub której stan zdrowia
utrudnia utrzymanie higieny osobistej,
podlega karze grzywny.

Art. 111. § 1. Kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia należytego stanu
sanitarnego, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości oraz używania przez
pracowników wymaganego ubioru:
1) w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obrotu środki spożywcze,
2) w miejscu uzyskiwania mleka,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie zachowuje należytej czystości w produkcji
lub w obrocie środkami spożywczymi

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?