Art. 102. Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego

Art. 102. W czasie zawieszenia post─Öpowania organ administracji publicznej
mo┼╝e podejmowa─ç czynno┼Ťci niezb─Ödne w celu zapobie┼╝enia niebezpiecze┼ästwu dla
życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Następne Artykuły

Art. 103. Zawieszenie post─Öpowania wstrzymuje bieg termin├│w przewidzianych
w kodeksie.

Art. 104. ┬ž 1. Organ administracji publicznej za┼éatwia spraw─Ö przez wydanie
decyzji, chyba ┼╝e przepisy kodeksu stanowi─ů inaczej.
┬ž 2. Decyzje rozstrzygaj─ů spraw─Ö co do jej istoty w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci albo
w inny spos├│b ko┼äcz─ů spraw─Ö w danej instancji.

Art. 105. ┬ž 1. Gdy post─Öpowanie z jakiejkolwiek przyczyny sta┼éo si─Ö
bezprzedmiotowe w ca┼éo┼Ťci albo w cz─Ö┼Ťci, organ administracji publicznej wydaje
decyzj─Ö o umorzeniu post─Öpowania odpowiednio w ca┼éo┼Ťci albo w cz─Ö┼Ťci.
┬ž 2. Organ administracji publicznej mo┼╝e umorzy─ç post─Öpowanie, je┼╝eli wyst─ůpi
o to strona, na kt├│rej ┼╝─ůdanie post─Öpowanie zosta┼éo wszcz─Öte, a nie sprzeciwiaj─ů si─Ö
temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Art. 106. ┬ž 1. Je┼╝eli przepis prawa uzale┼╝nia wydanie decyzji od zaj─Öcia
stanowiska przez inny organ (wyra┼╝enia opinii lub zgody albo wyra┼╝enia stanowiska
w innej formie), decyzj─Ö wydaje si─Ö po zaj─Öciu stanowiska przez ten organ.
┬ž 2. Organ za┼éatwiaj─ůcy spraw─Ö, zwracaj─ůc si─Ö do innego organu o zaj─Öcie
stanowiska, zawiadamia o tym stron─Ö.
┬ž 3. Organ, do kt├│rego zwr├│cono si─Ö o zaj─Öcie stanowiska, obowi─ůzany jest
przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia
dor─Öczenia mu ┼╝─ůdania, chyba ┼╝e przepis prawa przewiduje inny termin.
┬ž 4. Organ obowi─ůzany do zaj─Öcia stanowiska mo┼╝e w razie potrzeby
przeprowadzi─ç post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce.
┬ž 5. Zaj─Öcie stanowiska przez ten organ nast─Öpuje w drodze postanowienia, na
które służy stronie zażalenie.
┬ž 6. W przypadku niezaj─Öcia stanowiska w terminie okre┼Ťlonym w ┬ž 3 stosuje si─Ö
przepisy art. 36ÔÇô38, przy czym organ obowi─ůzany do zaj─Öcia stanowiska niezw┼éocznie
informuje organ za┼éatwiaj─ůcy spraw─Ö o wniesieniu ponaglenia.
Art. 106a. ┬ž 1. Organ za┼éatwiaj─ůcy spraw─Ö mo┼╝e, z urz─Ödu albo na wniosek
strony lub organu, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, zwołać posiedzenie,
je┼╝eli przyczyni si─Ö to do przyspieszenia zaj─Öcia stanowiska (posiedzenie w trybie
współdziałania).
┬ž 2. Organ za┼éatwiaj─ůcy spraw─Ö mo┼╝e zwo┼éa─ç posiedzenie w trybie
wsp├│┼édzia┼éania przed up┼éywem terminu do zaj─Öcia stanowiska, okre┼Ťlonego w art. 106
┬ž 3, a je┼╝eli przepis prawa przewiduje inny termin, przed up┼éywem tego terminu, tylko
na wniosek organu, do kt├│rego zwr├│cono si─Ö o zaj─Öcie stanowiska.
┬ž 3. Organ za┼éatwiaj─ůcy spraw─Ö mo┼╝e wezwa─ç strony na posiedzenie w trybie
wsp├│┼édzia┼éania. Przepisy art. 90ÔÇô96 stosuje si─Ö odpowiednio.
┬ž 4. Zwo┼éanie posiedzenia w trybie wsp├│┼édzia┼éania nie zwalnia z obowi─ůzku
rozpatrzenia ponaglenia, o kt├│rym mowa w art. 106 ┬ž 6. Postanowienie, o kt├│rym
mowa w art. 106 ┬ž 5, mo┼╝e zosta─ç wpisane do protoko┼éu posiedzenia w trybie
współdziałania.

Art. 107. ┬ž 1. Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) dat─Ö wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygni─Öcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do
zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika
organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w
formie dokumentu elektronicznego ÔÇô kwalifikowany podpis elektroniczny;
9) w przypadku decyzji, w stosunku do kt├│rej mo┼╝e by─ç wniesione pow├│dztwo do
s─ůdu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do s─ůdu administracyjnego
ÔÇô pouczenie o dopuszczalno┼Ťci wniesienia pow├│dztwa, sprzeciwu od decyzji lub
skargi oraz wysoko┼Ťci op┼éaty od pow├│dztwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu
od decyzji, je┼╝eli maj─ů one charakter sta┼éy, albo podstawie do wyliczenia op┼éaty
lub wpisu o charakterze stosunkowym, a tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ťci ubiegania si─Ö przez
stron─Ö o zwolnienie od koszt├│w albo przyznanie prawa pomocy.
┬ž 2. Przepisy szczeg├│lne mog─ů okre┼Ťla─ç tak┼╝e inne sk┼éadniki, kt├│re powinna
zawiera─ç decyzja.
┬ž 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczeg├│lno┼Ťci zawiera─ç
wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł,
oraz przyczyn, z powodu kt├│rych innym dowodom odm├│wi┼é wiarygodno┼Ťci i mocy
dowodowej, za┼Ť uzasadnienie prawne ÔÇô wyja┼Ťnienie podstawy prawnej decyzji,
z przytoczeniem przepis├│w prawa.
┬ž 4. Mo┼╝na odst─ůpi─ç od uzasadnienia decyzji, gdy uwzgl─Ödnia ona w ca┼éo┼Ťci
┼╝─ůdanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygaj─ůcych sporne interesy stron
oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.
┬ž 5. Organ mo┼╝e odst─ůpi─ç od uzasadnienia decyzji r├│wnie┼╝ w przypadkach,
w kt├│rych z dotychczasowych przepis├│w ustawowych wynika┼éa mo┼╝liwo┼Ť─ç
zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa
Pa┼ästwa lub porz─ůdek publiczny

Art. 108. ┬ž 1. Decyzji, od kt├│rej s┼éu┼╝y odwo┼éanie, mo┼╝e by─ç nadany rygor
natychmiastowej wykonalno┼Ťci, gdy jest to niezb─Ödne ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia
lub ┼╝ycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ci─Ö┼╝kimi
stratami b─ůd┼║ te┼╝ ze wzgl─Ödu na inny interes spo┼éeczny lub wyj─ůtkowo wa┼╝ny interes
strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej mo┼╝e w drodze
postanowienia za┼╝─ůda─ç od strony stosownego zabezpieczenia.
┬ž 2. Rygor natychmiastowej wykonalno┼Ťci mo┼╝e by─ç nadany decyzji r├│wnie┼╝ po
jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie
za┼╝alenie.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?