Art. 100. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 100. § 1. Organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie
z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4, wystąpi równocześnie do właściwego
organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do
wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się
w tej sprawie do właściwego organu lub sądu.
§ 2. Jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 § 1
pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo
poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi
sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także wówczas, gdy strona mimo wezwania (§ 1) nie
wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie
postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. W tym
ostatnim przypadku organ może uzależnić załatwienie sprawy od złożenia przez stronę
stosownego zabezpieczenia.

Następne Artykuły

Art. 101. § 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia
postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony.
§ 2. W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony lub jednej ze
stron (art. 98 § 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 § 2.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy
podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.

Art. 102. W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej
może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla
życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Art. 103. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych
w kodeksie.

Art. 104. § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie
decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo
w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Art. 105. § 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się
bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
§ 2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi
o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się
temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Art. 106. § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia
stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska
w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie
stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest
przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia
doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na
które służy stronie zażalenie.
§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje się
przepisy art. 3638, przy czym organ obowiązany do zajęcia stanowiska niezwłocznie
informuje organ załatwiający sprawę o wniesieniu ponaglenia.
Art. 106a. § 1. Organ załatwiający sprawę może, z urzędu albo na wniosek
strony lub organu, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, zwołać posiedzenie,
jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia zajęcia stanowiska (posiedzenie w trybie
współdziałania).
§ 2. Organ załatwiający sprawę może zwołać posiedzenie w trybie
współdziałania przed upływem terminu do zajęcia stanowiska, określonego w art. 106
§ 3, a jeżeli przepis prawa przewiduje inny termin, przed upływem tego terminu, tylko
na wniosek organu, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska.
§ 3. Organ załatwiający sprawę może wezwać strony na posiedzenie w trybie
współdziałania. Przepisy art. 9096 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania nie zwalnia z obowiązku
rozpatrzenia ponaglenia, o którym mowa w art. 106 § 6. Postanowienie, o którym
mowa w art. 106 § 5, może zostać wpisane do protokołu posiedzenia w trybie
współdziałania.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?